قهوه ساز دمیقهوه ساز های دمی به تعداد زیادی تقسیم میشوند که ما در اینجا به چند نمونه از آنها اشاره میکنیم:
انواع فیلترها , کمکس , ایروپرس , سایفون